DEPARTMENT OF AVIATION MANAGEMENT           DEPARTMENT OF AIRFRAME AND POWERPLANT MAINTENANCE             DEPARTMENT OF AVIONICS 

Assoc. Prof. Dr. Engin KANBUR                                              Research Assistant Öztürk Özdemir KANAT 

    (Head of Department)                                                               Research Assistant Rıdvan ORUÇ

Asst. Prof. Dr. Birsen AÇIKEL

Research Assistant Eser GEMİCİ

Research Assistant Mehmet YAŞAR

Research Assistant Şafak AKTEMUR